Sprawozdania finansowe i prognozy

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych emitenta